Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan ’t Oog

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft donderdagavond 22 september 2022 het bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 170 woningen in ’t Oog, het gebied gelegen tussen de Betuwelijn en de MerwedeLingeLijn. Aan de orde is de eerste fase.

Het plangebied ligt direct ten oosten van de Polderweg in Hardinxveld-Giessendam-Noord. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de
Polderweg en aan de oostzijde ligt het agrarische gebied van ’t Oog. (Kaart uit Stedenbouwkundig Programma van Eisen-Gemeente Hardinxveld-Giessendam)

De raad stelde donderdagavond geen exploitatieplan vast, omdat het kostenverhaal is verzekerd door middel van een getekende anterieure overeenkomst. Met initiatiefnemers is een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van het woongebied. Daarin zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling. Nu het bestemmingplan is vastgesteld, wordt de beroepsmogelijkheid binnenkort door de gemeente gepubliceerd. Beroep staat echter alleen open voor belanghebbenden.

Gebied
Het plangebied bestaat uit een (restant van een) agrarisch slagenlandschap, een overblijfsel van de veenontginningen, dat haaks is gelegen op de Spoorweg. Het agrarische gebied is met de komst vang de Betuweroute afgesneden van het buitengebied, meer heeft tot op heden nog wel een agrarische functie. Het gebied bestaat uitsluitend uit grasland en sloten. De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Polderweg en een aansluiting op de Spoorweg. Het verkeer zal daarna afwikkelen op de Spoorweg. De Spoorweg is de doorgaande route langs de MerwedeLingelijn die de bebouwing ten noorden van de spoorlijn via de Zwijnskade met de A15 verbindt. 

Hogere segment
Naast de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in de westpunt, is de ontwikkeling van woningen ten oosten van de Polderweg een tweede ontwikkeling in het gebied. De gemeente oriënteert zich op de doorontwikkeling van het gebied ’t Oog om daarmee bij te dragen aan het versnellen van de woningbouwopgave, een belangrijke landelijke en provinciale en regionale doelstelling. De ontwikkeling vindt plaats binnen het invloedsgebied van het station Hardinxveld-Giessendam (halte van de Merwede-Lingelijn) en is daarmee in lijn met het Programma Ruimte. In de Drechtsteden is behoefte aan woningen in het hogere segment. Het plangebied van ’t Oog Wonen, fase 1 leent zich uitstekend voor deze ambitie. Elders in de Drechtsteden zijn deze locaties niet op deze schaal te vinden.

Onherroepelijk
Hardinxveld-Giessendam heeft zich in de laatste decennia van de 20-ste eeuw voornamelijk in westelijke richting uitgebreid met de woonwijken West I en II en De Blauwe Zoom. Het gebied ten noorden van de ten noorden van de spoorlijn (Merwede-Lingelijn) is altijd agrarisch gebleven, met uitzondering van de wijk Over ’t Spoor. Door de aanleg van de Betuweroute is een deel van het agrarische gebied afgesneden van het grotere gebied. Dit deelgebied wordt aangeduid als Het Oog, genoemd naar zijn vorm. Al in de Transformatievisie Merwedezone (2009) werd door de provincie, de daarbij betrokken regio’s en gemeenten voorzien in woningbouwontwikkeling in ’t Oog. Het gebied is sinds de structuurvisie uit 2005 reeds aangewezen als zoekgebied voor een woon-werklandschap. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een eerste invulling aan het woongebied gegeven. Daarnaast is onlangs het bestemmingsplan voor een bedrijventerrein in het westen van ’t Oog onherroepelijk geworden en zal de komende periode worden gestart met de ontwikkeling van dat terrein.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld