Gemeenteraad voor Het Debat en Het Besluit samen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad komt donderdag 27 juni 2024 bij elkaar in het gemeentehuis. In de raadzaal aan Raadhuisplein 1 staat vanaf 19.30 uur op de agenda Het Debat en Het Besluit. De samenkomst is openbaar. 

De raadzaal in het gemeentehuis. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Deze vergadering is rechtstreeks hier online te volgen; de agenda en stukken staan hier online

Het Debat
De agenda voor Het Debat ziet er als volgt uit: 
1. Opening
2. Vaststellen agenda van Het Debat
3. Vaststellen besluitenlijst van Het Debat op 30 mei 2024 (deel A)
4. Vragenkwartiertje. Deelnemers aan Het Debat (raads- of burgerleden) kunnen vragen stellen aan een lid van het college, maar uitsluitend over actuele, urgente onderwerpen.
5. Informatie uit de gemeenschappelijke regelingen. De vertegenwoordigers van de diverse (lokale en regionale) organen en/of gemeenschappelijke regelingen geven tijdens dit agendapunt een terugkoppeling van belangrijke informatie.
6. Vaststellen Bestemmingsplan Buitendams 348-350. De locatie aan de Buitendams 348 en 350 wordt getransformeerd ten behoeve van de realisatie van 24 woningen. Het bestemmingsplan heeft eind 2023 ter inzage gelegen en wordt nu voor vaststelling bij de gemeenteraad aangeboden.
7. Verzamelvoorstel verbonden partijen. De jaarrekeningen 2023 en ontwerpbegrotingen 2025 van gemeenschappelijke regelingen zijn gebundeld en worden ter kennisname aangeboden aan de raad. Ook de in te dienen zienswijzes, een van de sturingsinstrumenten van de gemeenteraad, liggen ter vaststelling voor.
8. Jaarrekening 2023, De jaarstukken 2023 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2023. Het college legt hierin verantwoording af aan de raad over in hoeverre zij erin is geslaagd de in de begroting 2023 voorgenomen beleidsdoelen te realiseren, en in hoeverre dit tijdig en binnen de beschikbaar gestelde budgetten is gebeurd. Hiervoor wordt bij alle onderwerpen en speerpunten die in de programma’s van de programmabegroting 2023 zijn benoemd ingegaan op de vraag “Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?” Indien van toepassing wordt op basis van de laatste ontwikkelingen in het kort een doorkijkje naar 2024 gegeven.

Het Besluit
De agenda voor Het Besluit ziet er als volgt uit: 
9. Heropening 22.30 uur
10. Vaststellen agenda van Het Besluit
11. Vaststellen besluitenlijst van Het Besluit op 30 mei 2024 (deel B)
12. Vaststellen Bestemmingsplan Buitendams 348-350
13. Verzamelvoorstel verbonden partijen
14. Jaarrekening 2023
15. Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2023
16. Vaststellen gewijzigde GR Bureau Openbare Verlichting
17. 5e wijziging GR Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
18. Sluiting

Plaats een reactie

*=Verplicht veld