Jaarrekening 2023 positief; ‘komende jaren niet rooskleurig’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De jaarrekening van 2023 laat een positief financieel resultaat zien. Voor de komende jaren noemt wethouder Arjan Meerkerk (SGP) van Financiën en treasury de verachte situatie ‘niet rooskleurig’. 

Wethouder Meerkerk is tevreden: “Het verheugt ons dat we ook dit jaar weer een positief resultaat kunnen presenteren. Maar op de korte termijn zien wij donkere wolken op ons afkomen. Daarom moeten we goed met elkaar kijken hoe we de balans in ons huishoudboekje kunnen houden.” (Foto gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Net als alle andere gemeenten krijgt Hardinxveld-Giessendam in 2025 veel minder geld uit het gemeentefonds.

Geld opvang
Het positieve resultaat is het gevolg van hogere opbrengsten en lagere kosten dan voorzien waren. Zo vielen de incidentele gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de algemene uitkering hoger uit dan verwacht. Dit geld gaat dus niet terug naar het Rijk! Tegenvallers zaten bijvoorbeeld in de daling van verwachte opbrengsten en in de stijging van de kosten in het sociale domein. Terugkijkend naar 2023 zijn er op diverse thema’s flinke stappen gemaakt zoals eerder in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen Krachtig Voortbouwen’ is vastgelegd. Dat betreft onder meer de thema’s levendigheid, sociaal domein, veilig wonen en duurzaamheid.

Inbreng jeugd
Op verschillende locaties in het dorp zijn speelplaatsen gerenoveerd en heringericht. Daarnaast is er een nieuwe speelplaats gekomen aan Binnendams en is een skatebaan voor de jeugd in de Merwedestraat gerealiseerd. Projecten waarbij de inbreng van de (jonge) inwoners medebepalend was.

Versterkt
In het sociaal domein hebben verschillende ontwikkelingen plaats gevonden. Zo is de Maatschappelijke Agenda (MAG) weer onder gebracht bij de gemeentelijke organisatie, zijn bij het Sociaal Team alle vacatures ingevuld en is de Wmo herijkt. De samenwerking tussen het Sociaal Team en de Sociale Dienst Drechtsteden is versterkt om zo zorgvraag- en aanbod meer in balans te krijgen.

Veilige woonomgeving
In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP 2023-2026) vastgesteld. Naast een veilige woon- en leefomgeving, kreeg ook de cybercriminaliteit en ondermijning aandacht. In samenwerking met verschillende partners én ondernemers zijn hier de eerste stappen in bewustwording gezet.
Een veilige woonomgeving gaat ook om de vaststelling van het watertakenplan, waarbij duurzaamheid en klimaatadaptatie als een rode draad door het plan lopen. De herinrichting van de Spoorweg is afgerond waarbij ook de klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en woongenot is toegenomen.

Stappen gezet
Het thema Duurzaamheid heeft in 2023 regionale en zelfs nationale aandacht gekregen met de pilot Nationaal Isolatie Programma (NIP). Vooral de samenwerking met inwoners, lokale en regionale ondernemers bij deze opgave blijkt hiervoor van groot belang. De presentatie van de Green Deal bedrijventerrein Nieuweweg laat zien dat ook op dit terrein stappen worden gezet.

Perspectiefnota 2025-2028
In de perspectiefnota wordt een beeld geschetst van de toekomst. Wethouder Arjan Meerkerk: “Dat beeld is niet rooskleurig en roept ons op om de meerjarenbegroting in balans te brengen. Bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk.” Donderdag 27 juni 2024 vindt de behandeling van de jaarrekening plaats in de gemeenteraad. De perspectiefnota wordt apart besproken door de gemeenteraad op 4 juli. Meer informatie staat hier online.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld