‘Vier extra woonwagenstandplaatsen nodig; meer behoefte in toekomst’

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Er is op dit moment behoefte aan vier woonwagenstandplaatsen ten behoeve van de kinderen van de huidige woonwagenbewoners aan de Rijnstraat de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dat blijkt uit de gemeentelijke notitie Woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners. Drie van deze standplaatszoekenden kunnen voorzien in een eigen woonvorm. Eén standplaatszoekende kan niet voorzien in een eigen woonvorm en één huurder heeft gevraagd om een woonobject (huurwoonwagen of anderszins) van de verhuurder, het is een aantal jaren geleden in erfpacht gegeven aan woningcorporatie Fien Wonen.

De komende vier jaar zal de vraag naar standplaatsen waarschijnlijk met twee plaatsen toenemen. Bij de bepaling van de totale huidige behoefte is rekening gehouden dat een standplaatszoekende minimaal 18 jaar oud is. In de sociale huur is het gangbaar dat de leeftijd vanaf 23 jaar maatgevend is. (Archieffoto Fien Wonen)

De notitie Woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners is bij de gemeenteraad bekend. Begin juni 2024 stuurde het College van B & W een raadsinformatiebrief rond.

18 Jaar
Cultuur bij woonwagenbewoners is, dat men op 18-jarige leeftijd zelfstandig op een woonwagenstandplaats gaat wonen. “Nemen we dit als uitgangspunt, dan zal de vraag naar standplaatsen vanuit de huidige woonwagenbewoners van Hardinxveld-Giessendam zich ontwikkelen. Wellicht vormen zich koppels als gevolg waarvan de behoefte aan standplaatsen zal afnemen. Woonwagenbewoners gaan met elkaar samenwonen, of een woonwagenbewoner gaat met een burger in een woning wonen. Doorgaans heeft een ‘geboren en getogen woonwagenbewoner’ echter de expliciete wens om in een eigen woonvorm bij hun familie te gaan wonen. Het is evenwel niet reëel dat er voor een woonwagenbewoner direct op 18-jarige leeftijd een woonvorm beschikbaar is. Dit is ook niet het uitgangspunt”, staat in de notitie.

Toekomst
Woonwagenbewoners en niet-woonwagenbewoners moeten in dezen zo veel als mogelijk gelijk worden behandeld, staat in het woonbehoefteonderzoek. Dat betekent dat een wachttijd voor deze woonvorm, zo mogelijk vergelijkbaar is met de wachttijd voor een huurwoning. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Nederland is gemiddeld ruim zeven jaar (bron: NOS – 13 november 2023 – red.). De wachttijd voor huurwoningen verschilt per regio, type woning en prijs. “Op basis van de verkregen informatie van de bewoners kan een prognose gemaakt worden van de toekomstige vraag naar standplaatsen. Er is een actuele vraag: de kinderen van de woonwagenbewoners die graag een eigen standplaats willen. Daarnaast is er een toekomstige vraag, de prognose. Dit aantal is echter bewerkelijk. Door tijdsverloop, overlijden van bewoners dan wel verschuivingen in relationele sfeer, komen woonvormen mogelijk beschikbaar. Het aantal standplaatszoekende woonwagenbewoners zal toenemen doordat jeugdigen de leeftijd van 18 jaar bereiken”, stellen de onderzoekers in de gemeentelijke notitie.

Verhuizen en woonwensen
De geënquêteerden hebben verder aangegeven graag over meer ruimte te willen beschikken. Ze zeggen dat het erg krap is op de locatie. Ook zouden speelruimte en speeltoestellen ontbreken voor de kinderen. Het groen, de riolering en de weg heeft volgens hen aandacht nodig. Eén huurder heeft gevraagd om alternatieve woonruimte van de verhuurder (op de woonwagenlocatie). Dat mag zelfs een steenachtige woning zijn. Géén van de huidige bewoners hebben bezwaren tegen uitbreiding. Drie van de vier standplaatszoekenden zou kunnen voorzien in een eigen woonwagen. Verschillende bewoners geven aan dat de huur niet in relatie staat tot het woongenot dat men ervaart. Het is belangrijk voor de bewoners dat het een familiekampje blijft. De familie bepaalt zelf wel wie voorrang krijgt voor een vrijgekomen plaats. “Het is raadzaam toewijzingsregels op te nemen in de huisvestingsverordening. Op een toewijzingsbeleid kan worden teruggevallen indien de bewoners er samen niet uitkomen. Wij adviseren de gemeente in gesprek te gaan met de woningcorporatie om de uitkomsten van het woonbehoefte onderzoek te bespreken. Gespreksonderwerpen zullen de uitbreidingsvraag en het onderhoud zijn. Intern zal bij de gemeente onderzocht moeten worden of de omliggende grond zich leent voor uitbreiding. Als dat niet het geval is, zou gezocht kunnen worden naar alternatieve ruimte. Aan de woningcorporatie zal gevraagd moeten worden welke inbreng zij wil leveren in dit huisvestingsproject. Zijn zij bereid ook woonwagens of steenachtige woninkjes voor de doelgroep te bouwen? Ook zou de woningcorporatie kritisch naar de door de bewoners opgegeven onderhoudsissues moeten kijken”, staat in de notitie Woonbehoefteonderzoek onder woonwagenbewoners. 

Besluit
Het college kiest ervoor om langs twee sporen komende periode aan de slag te gaan. Het eerste spoor betreft de herijking van het lokale woon- en zorgbeleid waar de doelgroep woonwagenbewoners in wordt meegenomen. Het tweede spoor is het starten van een analyse naar de impact van een uitbreiding van vier standplaatsen op ruimtelijk, financieel en juridisch gebied. In eerste instantie wordt daarbij volgens de gemeente gekeken naar de uitbreiding op en rondom de huidige locatie. Bij deze analyse wordt ook het draagvlak in de omgeving getoetst. Op basis van deze analyse zal de gemeenteraad gevraagd worden een besluit te nemen over de mogelijke uitbreiding. Naar verwachting is deze analyse over circa vijf maanden afgerond. In het najaar van 2024 krijgt dit een vervolg.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld