Gemeenteraad samen voor onder meer behandeling Perspectiefnota 2025-2028

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad komt donderdag 4 juli 2024 samen in de raadzaal in het gemeentehuis voor Het Debat en Het besluit. De vergadering begint om 19.30 uur. 

De vergadering van de gemeenteraad is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. (Archieffoto Peter Donk / HG24)

Op de agenda staat een aantal onderwerpen. De raad behandeld allereerst het Warmteplan Hardinxveld-Giessendam 2024. De gemeente staat voor de opgave de energietransitie zo goed mogelijk vorm te geven. Daarbij is duurzame warmte in woningen een belangrijk onderdeel. Inwoners worden in eerste instantie gevraagd zelf de keuze te maken voor het vervangen van de warmte-oplossing in hun woning naar een meer duurzame optie. Om inwoners een duidelijk handelingsperspectief te geven is het Warmteplan opgesteld, waarover de gemeenteraad donderdagavond een besluit neemt. 

Uitvoeringsplan
De raad besluit verder over het beleidsplan Sociaal Team. In februari 2024 is een beleidsplan en een uitvoeringsplan opgesteld voor het Sociaal Team. De wens om door te ontwikkelen, de aanbevelingen uit evaluaties en de groei van taken van het Sociaal Team geven aanleiding om visie en doelen van het Sociaal Team aan te scherpen en om ze weer te laten aansluiten bij de huidige context. Dat alles is opgenomen in dit beleidsplan.

Vooruitblik
Tot slot gaat de raad in op de tijd die voor ons ligt. Daarvoor staat de Perspectiefnota 2025-2028 op de agenda. Ieder jaar stelt het college een Perspectiefnota op als eerste product in de planningen control-cyclus. In de loop van het jaar volgen nog de programmabegroting, de najaarsnota en de slotwijziging. De programmarekening sluit de cyclus af. De Perspectiefnota, die nu ter besluitvorming voorligt, geeft een vooruitblik naar de komende jaren. Ook besluit de raad over een rekenkameronderzoek naar het beheer van de openbare ruimte. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld