Raad besluit over bestemmingsplan Bilderhof voor bouw van twee woningen

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Door donderdagavond 14 december 2023 als gemeenteraad in te stemmen met het bestemmingsplan De Bilderhof maakt de gemeente Hardinxveld-Giessendam de bouw van twee woningen buiten de bebouwde kom mogelijk. Het grondgebied voor de nieuwe huizen is Hardinxveld-Giessendam. Het vakantiepark wordt op papier een buurtschap. 

Bij De Bilderhof gaat wel het één en ander wijzingen als het wordt omgezet naar buurtschap. (Afbeelding AnteaGroup)

Het bestemmingsplan voor het het recreatiepark aan de Molenlanden kant is onlangs vastgesteld. Van het vakantiepark De Bilderhof liggen twee woningen op het grondgebied van Hardinxveld-Giessendam. Het niet toestaan door de Hardinxvelse raad van deze bestemmingsplanwijziging zorgt volgens het college voor een onlogische opbouw van de planologische structuur. “Dat het bestemmingsplan in de gemeente Molenlanden al wel is vastgesteld door de gemeenteraad toont aan dat er draagvlak is voor deze bestemmingswijziging”, schrijft het College van B & W aan de raad.

Oude situatie
Aan de Neerpolderseweg langs de Giessen in Giessenburg zijn twee recreatieparken gelegen. Eind jaren ’60 en ’70 zijn de parkgebieden omgezet naar het verblijfrecreatiepark De Giessenburg en het park De Bilderhof. Beide parken zijn zogenaamde ’tweede-woning-parken’ en zijn nooit commercieel geëxploiteerd. Alle recreatiewoningen zijn particulier eigendom. Ieder park heeft een Vereniging van Eigenaren die de gezamenlijke voorzieningen in eigendom heeft en beheer. De statuten van de beide VvE’s staan commerciële verhuur niet toe om de sociale samenhang te waarborgen en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Op deze parken worden veel recreatiewoningen permanent bewoond. Omdat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan, heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Giessenlanden in 2004 het college opdracht gegeven om handhavingsbeleid op te stellen voor deze situatie. In 2008 heeft de raad vervolgens het opgestelde beleid vastgesteld en is de gemeente handhavend op gaan treden tegen het permanent bewonen van de recreatiewoningen om de mogelijke negatieve ontwikkelingen op de parken tegen te gaan.

Geen zienswijzen
De gemeente kwam echter tot de conclusie dat handhaving geen oplossing is. Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten het college te vragen alle ingezette handhavingsacties te beëindigen en een visie op te stellen voor de toekomst(bestendigheid) van beide recreatieparken in Giessenburg. Twee recreatiewoningen van het park  De Bilderhof vallen op het grondgebied van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De gemeente heeft er dan ook voor gekozen om aan te haken om een planologisch logische situatie te waarborgen. Het ontwerpbestemmingsplan heef van donderdag 10 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Het voorliggende bestemmingsplan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld