Schippersvereniging Schuttevaer afd. Alblasserwaard houdt jaarvergadering

SLIEDRECHT – Schippers en oud-schippers kwamen woensdagmiddag 28 december 2022 bij elkaar in restaurant Kampanje aan de Troelstrastraat voor de jaarvergadering. Het kon weer na twee jaar – niet en één keer digitaal – toen het vanwege de coronapandemie anders liep. 

Ondertussen was het woensdagmiddag drie jaar geleden dat de leden elkaar weer fysiek in Kampanje zagen en konden spreken. In de tussenliggende tijd is er veel gebeurd. (Foto Peter Donk / HG24)

Het programma begon rond 14.30 uur en duurt tot begin van woensdagavond. Op de agenda stond onder meer het fusieproces en de duurzaamheid van de sector. Traditioneel wordt deze vergadering gehouden bij restaurant Kampanje in Hardinxveld Giesendam tussen kerst en oud en nieuw. De periode dat veel binnenvaartondernemers terugkeren naar hun thuishaven om met hun familie en dierbaren de feestdagen door te brengen. In de gemeentehavens van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam is het dan ook passen en meten. Altijd weer een knap staaltje vakwerk van de plaatselijke havenmeesters, respectievelijk de heer Van Wijgerden en de heer Verschoor. De voorzitter Joop van Belle sprak in zijn jaarrede de (oud) binnenvaartschippers toe en begon met de woorden dat het na twee jaar corona goed was elkaar weer fysiek te ontmoeten. De jaarvergadering stond dit jaar in het teken van de fusie en verduurzaming.

Impact
Stond de vereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer eind 2021 nog voor een fusie met het CBRB; inmiddels is de fusievereniging Koninkklijke Binnenvaart Nederland (KBN) een feit. Onder meer over het proces werden de leden bijgepraat. “Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, met name door wijzigingen in de belastingwetgeving, moest er veel geregeld worden en was de impact op de (financiële) werkwijze, zoals we die binnen de ‘oude’ vereniging hanteerden, groot. Ook het gegeven dat we nu onder de naam Schippersvereniging Schuttevaer als eigen rechtspersoon, maar ook als ledengroep binnen KBN, verder gaan, is wennen. Maar daarin gaan we onze rol zeker vinden”, schrijft voorzitter Joop van Belle aan de leden, “Ondertussen zijn we met elkaar op weg met één krachtige vereniging om de belangen van de binnenvaart als een duurzame, toekomstbestendige vervoersmodaliteit te behartigen.”

Slechte infrastructuur 
Denk aan de coronaperiode aan het begin van 2022, het uitbreken van een verschrikkelijke oorlog op het Europese vasteland en de economische gevolgen zoals inflatie en hoge brandstofprijzen. Dan zijn er praktische problemen want ook in de binnenvaart wordt hard gezocht naar nieuw personeel. Door schaarste in scheepscapaciteit, de vraag naar grondstoffen vlak na de coronaperiode kan de binnenvaart gemiddeld genomen terugblikken op een economisch positief jaar. Door het lage water van afgelopen zomer en de slechte staat van onze infrastructuur (kapotte sluizen en bruggen) werd nog eens voor iedereen duidelijk hoe belangrijk de binnenvaart is voor Nederland. “Alle spullen en grondstoffen komen uiteindelijk niet vanzelf bij de consument terecht. Je moet er ook niet aan denken dat alles over de weg zou moeten worden vervoerd. Helaas zijn door politieke keuzes en jaarlange onverantwoorde bezuinig door het rijk op het onderhoud veel van onze wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen en waterkeringen in een slechte staat of aan het einde van hun levensduur. Als dit niet snel wordt aangepakt zal de binnenvaart en de burger van Nederland hier steeds meer last van krijgen”, waren de reacties. De leden van SchippersVereniging Schuttevaer ondervinden dit nu al dagelijks als zij onderweg zijn van A naar B en riepen op dat de branchevereniging de politiek moet bewegen hier dringend iets aan te doen. Juist nu de publieke opinie vraagt om betrouwbaar en groener vervoer en veilige bruggen, tunnels en dijken zal de politiek dit sneller moeten oplossen.

Fusie
In april van dit jaar heeft de fusie van Koninklijke BLN-Schuttevaer met Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart plaatsgevonden en gaat men verder als Koninklijke Binnenvaart Nederland (kort gezegd KBN). Er is door deze fusie één krachtige branchevereniging ontstaan om de toekomstige uitdagingen waar de binnenvaart voor staat voortvarend aan te pakken. Want er ligt nogal een opgave om de doelen zoals het terugdringen van de CO2 uitstoot te halen. En een deel daarvan zal door onze binnenvaartbranche gerealiseerd moeten worden. Dan is het belangrijk om vanuit één loket, KBN in dit geval, te spreken met overheden en andere betrokkenen bij dit proces. De SchippersVereniging Schuttevaer blijft een ledengroep van deze nieuwe branchevereniging en heeft net als onder haar voorgangers de belangrijke taak om voor alle leden de nautisch technische belangen te behartigen. Zoals bij veel fusies ging dit samengaan niet zonder slag of stoot. Jan Rijksen (secretaris) nam de leden mee waar we nu staan en waar in de uitvoering zaken nog geregeld moeten worden. De afdeling Alblasserwaard is één van de 13 landelijke afdelingen van SchippersVereniging Schuttevaer. Het is alweer vijf jaar geleden dat de afdelingen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam samengingen. Die continuïteit is er, sinds de oprichting van de afdeling Sliedrecht in 1881 en die van de voorgangers van de afdeling Hardinxveld-Giessendam in 1904, inmiddels al respectievelijk 142 en 118 jaar. Het eerste lustrum van de afdeling Alblasserwaard is dus bereikt.

Duurzaamheid
Tijdens de vergadering werden de schippers geïnformeerd over de ontwikkelingen in de scheepsbouw door gastspreker dhr. T van Berchum van Scheepsbouwer Concordia-Damen uit Werkendam. Hij stak een verhaal af waar de scheepsbouw nu staat en hoe de schepen van de toekomst eruit komen te zien, rekening houdend met de opgave om te verduurzamen. Heel veel mensen in Nederland weten niet meer dat de binnenvaart nog steeds de duurzaamste vervoersmodaliteit is. Hij deed een oproep aan de nieuwe fusievereniging dit beter uit te dragen. Veel vrachtwagens worden van de weg gehouden en de uitstoot CO2 per ton is nog steeds erg laag. Ook gaan schepen vaak een levenslang mee. Een levensduur van 100 jaar is gebruikelijk en schepen zijn geheel recyclebaar. Ook dat laatste moet je meenemen in het vraagstuk: Wat is nu duurzaam? Het gaat volgens van Berchum niet alleen om uitstoot van stikstof. (red. Wist u dat nieuwbouwschepen voor bijna 100% worden gebouwd van oud ijzer?) Op het gebied van brandstof en scheepsbouw is nog wel een wereld te winnen om de binnenvaart ‘nog’ schoner te krijgen. Daar wordt nu volop mee geëxperimenteerd, zoals elektrisch varen en varen met andere brandstoffen. Wethouder dhr. T. Spek van Sliedrecht die aansluitend het woord nam, refereerde aan het feit sinds de vorige fysieke vergadering een Green Award haven te zijn en complimenteerde SchippersVereniging Schuttevaer en de binnenvaart dat het onderwerp duurzaamheid sinds dien prominent op de agenda is blijven staan. Particulieren en ondernemers in onze gemeentes zullen hun steentje bij moeten dragen aan verduurzaming. Hij noemde o.a. de verlening subsidieregeling vanaf 7 februari. Er is weer budget voor hermotorisering naar Stage V of een elektromotor. Het subsidieplafond per aanvraag wordt verhoogd van €200.000 naar €400.000. Hij ziet dat de gehele maritieme sector in onze regio innovatieve voorlopers zijn op het terrein van technische toepassing op duurzaamheid. Hij noemde ook het voorbeeld samenwerking De Ruyter Dieseltechniek B.V. en Koedood Marine Group B.V. Het eerste maritieme ‘zero emission’ fieldlab in Sliedrecht. Zij testen op het gebied van waterstoftechnologie. Verder gaf de wethouder aan dat op verzoek van de schippers uiteindelijk de webcam van de haven weer werkt. https://camera.sliedrecht.nl. De vereniging heeft nog een aantal suggesties meegegeven aan de wethouder zoals de verbreding van de autosteiger. De wethouder gaf aan hiernaar te willen kijken.

Groei
Wethouder A. Meerkerk van Hardinxveld-Giessendam de nieuwe opvolger van voormalig wethouder T. Boer, die ruim 16 jaar de haven in zijn portefeuille had, gaf aan dat hij blij is het sluitstuk mee te mogen maken van een jaarlang traject m.b.t. de herinrichting en vernieuwing van de haven van Hardinxveld-Giessendam. De wethouder is blij dat de haven als thuishaven is behouden. Het wachten is op de stroomvoorziening en dan is de haven gereed voor de toekomst. Een haven om weer trots op te zijn. Wat betreft de wethouder mag het volume binnenvaart groeien om het wegvervoer in onze regio te ontzien. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld