Begroting 2024 nog sluitend; college voorziet ‘financieel zwaardere tijden’

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het college van B & W zegt een sluitende begroting voor 2024 te hebben en voort te bouwen op de ingeslagen weg van het coalitieakkoord ‘Samen krachtig voortbouwen 2022-2026’. Wel bereidt de gemeente zich volgens hen voor op financieel zwaardere tijden. De begroting wordt donderdag 9 november 2023 vanaf 19.30 uur behandeld in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De samenkomst is openbaar.

Rijk
Wethouder Arjan Meerkerk: “Ik ben blij om wederom een sluitende begroting te mogen presenteren. We hebben ruimte voor investeringen. Zo kunnen we blijven werken aan onze ambities. Toch blijven we voorzichtig vanwege 2026 en de daarop volgende jaren. We verwachten vanaf 2026 tekorten die de jaren daarna op kunnen lopen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de middelen die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt. Dat zorgt ervoor dat we realistisch moeten zijn en behoedzaam om moeten gaan met onze inkomsten en uitgaven. Dat vraagt om scherpe keuzes.”

Ingezette koers
Het college houdt vast aan de ingezette koers op de thema’s ‘fijne en veilige leefomgeving’, dienstverlening en regionale samenwerking & participatie. Komend jaar wordt onder andere ingezet op het opstellen van een centrumvisie, de doorontwikkeling van de maatschappelijke agenda (MAG), de herinrichting van Buitendams en de aanpassing van de spoorwegovergang Parallelweg – Binnendams.

Innovaties
Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het dit jaar vastgestelde Integraal Veiligheidsplan met specifieke aandacht naar de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In het sociaal domein wordt gestart met een proef om inwoners op een digitale manier ondersteuning/thuishulp te bieden. Ook start een proef om een mentaal gezondheidscentrum in te richten. Deze innovaties zijn belangrijk om de zorg betaalbaar en haalbaar te houden.

Ontwikkeling lokale lasten
In de raadsvergadering van donderdag 14 december 2023 behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college over de belastingtarieven voor 2024. Om financieel in balans te blijven is een aanzienlijke verhoging van de tarieven onvermijdelijk. Het landelijke indexcijfer over 2022, wat als uitgangspunt wordt gehanteerd, bedraagt ruim 10%. Het college overweegt een getrapte invoering van deze noodzakelijke lastenstijging en onderzoekt de mogelijkheid van een eenmalige korting voor huishoudens.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld