College verwijst voor carbidschieten naar APV en vindt regelgeving voldoende

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het College van B & W vindt dat als het carbidschieten enkel toegestaan is buiten de bebouwde kom onder een aantal voorwaarden, zoals rond de jaarwisseling. Het is in het dorp vergunningsvrij. Dat antwoordt het college op één van de reeks vragen van online krant HG24 over carbidschieten en het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling in het dorp. Veel regels over het carbidschieten zijn er niet. Het college lijkt er zich niet zo druk over te maken, mits de carbidschieters zich maar aan de APV houden. “Er zijn geen aanvragen binnengekomen”, meldt het college nog over de jaarwisseling.

Het college gaat niet verder in op het feit dat op de parkeerplaats naast de waterzuivering, nabij de snelweg A15, nabij woningen, niet ver van een verzorgingshuis, de opvang Oekraïense vluchtelingen en natuur met aan de overzijde Nationaal Park De Biesbosch het carbidschieten op oudejaarsdag is gehouden. (Archieffoto ooggetuige / HG24)

“De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geen aanleiding gegeven specifiek over carbidschieten te communiceren. Het carbidschieten is goed verlopen en de locaties zijn meegenomen in de reguliere surveillance. We volgen ons APV beleid voor carbidschieten. Dit gaf geen aanleiding tot handhaven. Er was geen aanleiding het parkeerterrein af te zetten. Carbidschieten is vergunning vrij onder de onder genoemde voorwaarden uit de APV. Er zijn geen cijfers over hoe vaak een locatie gebruikt wordt voor carbidschieten. Tevens geeft de regelgeving die er is handvaten voor het veilig afschieten van carbid. Als een organisator zich houdt aan de onderstaande regels, is het mogelijk vergunning vrij carbid te schieten”, reageert het college en meldt dat er nog deze maand een evaluatie komt over de afgelopen jaarwisseling. Als daar punten uitkomen, dan neemt de gemeente Hardinxveld-Giessendam+ dat mee naar de volgende jaarwisseling. In omliggende gemeenten is het niet veel anders geregeld. Molenlanden kent net als Hardinxveld-Giessendam regels in de APV, Gorinchem kent geen beleid op het gebied van carbitschieten en Sliedrecht kent een aanwijsbesluit (aangewezen gebied) voor carbidschieten. 

Voorwaarden
In de APV zijn voorwaarden opgenomen voor het afschieten van carbid. Daarin wordt o.a. aangegeven dat carbidschieten enkel toegestaan is buiten de bebouwde kom onder een aantal voorwaarden. Het verbod gesteld in artikel 2:73B geldt niet als carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 – 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 – 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits o a. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter, daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving en degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten. 

Regels
Over het gebied, het terrein, meldt de APV in Hardinxveld-Giessendam dat het carbidschieten moet gebeuren op een afstand van tenminste 100 meter van woonbebouwing, op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg, op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren, op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied, wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, het vrij schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen, er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten, het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt, het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden, de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen, het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen, teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen én het schietterrein goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Extra toezichthouders
Er is in Hardinxveld-Giessendam veel vuurwerk afgestoken. Sier- en ook veel (illegaal) knalvuurwerk. Overlast door vuurwerk kennen we. Voor mens en dier. “De Oekraïense oorlogsvluchtelingen binnen de gemeente hebben een brief en poster ontvangen over het afsteken van vuurwerk. De brieven en posters waren beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. Wij hebben verder een infographic opgesteld waar dit onderwerp onder de aandacht werd gebracht”, bericht het college. De gemeente Hardinxveld-Giessendam  kent geen vuurwerkvrijezones. College: “Wij als gemeente volgen de landelijke richtlijnen. Daarnaast kijken wij vooraf, met onze partners politie en OM, of er lokaal aanleiding is om vuurwerkvrije zones in te stellen. Dit was niet het geval. Van 27 december 2022 tot en met 1 januari 2023 zijn door de gemeente extra toezichthouders ingezet met als taak extra ogen en oren waarbij bij bijzonderheden politie en/of gemeente ingelicht worden.”

Fiximeldingen
Tussen 25 december 2022 en 31 december 2022 kwamen er bij de gemeente in totaal zestien meldingen binnen rond vuurwerk door heel Hardinxveld-Giessendam. Van september 2022 tot en met 24 december 2022 waren dat er in totaal 35. De eerste melding over het afsteken van vuurwerk was op 15 september 2022. Het college legt uit wat het met de fiximeldingen doet: “Locaties worden bekeken en gedeeld met de politie. Indien een melding vragen oplevert, wordt er contact opgenomen met de melder voor meer informatie.” De gemeente Hardinxveld-Giessendam kan geen ’top 5′ geven van de vuurwerkoverlastlocaties / wijken. Naar aanleiding van de evaluatie van 2021 / 2022 zijn (aanvullende) maatregelen genomen: het tijdig afsluiten van prullenbakken en voetbalkooien, de inzet van toezichthouders, het organiseren van een (illegaal) vuurwerkinleveractie (zonder consequenties bij inlevering) en mediaberichten. 

Geen kluisjescontrole
De gemeente Hardinxveld-Giessendam zegt samen te werken met buurgemeenten ter voorkoming van bijvoorbeeld een waterbedeffect. “Er is een nauwe samenwerking met naastgelegen gemeenten. Zo hebben wij een vuurwerk inleveractie opgezet waar gemeente Molenlanden bij aansloot. We evalueren de vuurwerkschades met gemeenten Molenlanden en Gorinchem”, aldus het college. Zoals bekend mislukte de inleveractie. Over de inzet tijdens de jaarwisseling zegt het college: ” Er was één fte BOA, aangevuld met inzet extra toezichthouders van 27 december 2022 tot en met 1 januari 2023.” De gemeente zegt geen kluisjescontroles uit te voeren op scholen. College: “Dit kunt u wellicht nagaan bij de desbetreffende scholen en politie.” Over uitgeschreven boetes verwijst het college ook door naar de politie. “Dit kunt u navragen bij de politie. De Boa heeft geen boetes uitgeschreven”, aldus het college. Er zijn rond de jaarwisseling geen HALT verwijzingen opgemaakt. Of 2023 / 2024 Hardinxvekd-Giessendam een vuurwerkvrij dorp wordt? “Hardinxveld-Giessendam volgt het landelijk beleid. Indien hier aanleiding toe is, wordt gekeken naar aanvullende maatregelen in samenspraak met politie en OM”, antwoordt het college. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld