Raad krijgt update over plannen boezemkanaal en zonneweide

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het plan voor het nieuwe boezemkanaal tussen de Giessen en het kanaal van Steenenhoek kwam donderdagavond 14 september 2023 opnieuw aan de orde in de gemeenteraad. De definitieve besluitvorming en aanleg staat tussen 2025 en 2030 gepland. Er zijn verschillende varianten van het plan uitgewerkt, die donderdagavond aan de leden van de gemeenteraad werden gepresenteerd rond het boezemkanaal en de aanleg van een zonneweide. Het plan omvat zon-, natuur- en waterontwikkeling. Het is nog geen gelopen race bleek donderdagavond. 

Over enkele jaren begint Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Ook een groot project wordt de aanleg van een nieuw boezemkanaal. Een nieuw kanaal is nodig voor de afwatering

Richard Schmull, omgevingsmanager bij het Waterschap Rivierenland en Marina den Hartog-Vliegenthart, initiatiefnemer Zonneveld ‘t Groene Hartingshof, gaven een toelichting over de huidige stand van zaken, Want het heeft ook alles te maken met de energietransitie. Schmull en Den Hartog gaven een update over de stand van zaken rondom het nieuw geplande Boezemkanaal en gemaal. Er komt 12 oktober 2023 een bewonersavond. 

Ingrijpende veranderingen
Het vastgesteld voorkeursalternatief ziet er als volgt uit met grote infrastructurele maatregelen. Het boezemkanaal tracé krijgt een natuurvriendelijke oever aan minimaal 1 zijde, oversteek Pelgrimspad – Achterdijk, brug, spoor, brug parallelweg, kruising A15 (sifon) en met ca. 150 m lange perskokers naar Merwede. Het vraagt om een herinchting van het poldersysteem met aanleg van nieuwe watergang en poldergemaal. 

Kaders provincie
Er moet bos weg en er komt bos bij. Dan hebben we het over kaders van de provincie, Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Regionale Energiestrategie (RES) en de Ruimtelijke kwaliteit. Er moet sprake zijn van een groot openbaar belang en dat er geen reële alternatieven zijn voor dit gebiedsplan. Verlies van 1,5 ha bosareaal (NNN) moet gecompenseerd worden met 2,5 ha nieuw bos.
Daarnaast moet er voor circa twee hectare extra sprake zijn van uitbreiding en versterking van NNN en overeenstemming binnen RES-Drechtssteden over dit plan als uitwerking van het zoekgebied zon A15 zijn. 

Besluit eind oktober
Volgens Schmull is het plan nog geen gelopen race. Dat besluit valt 26 oktober 2023. Voorwaarden voor een positief besluit (‘go’) zijn onderbouwing integraal plan gereed en plan voldoet aan de meegegeven kaders. Er moet ook voldoende draagvlak zijn voor de integrale gebiedsontwikkeling en integrale ontwikkeling (incl. beheer) kan door partijen worden bekostigd. Gaat het niet door dan betekent datdat  het waterschap boezemtracé A2 (meer naar het westen) als uitgangspunt neemt bij de verdere planuitwerking project Boezembemaling. Dan komt er geen zonneveld en is er geen mogelijkheid tot invulling van het RES uitwerkingsgebied A15. Het halen van de regionale RES-doelstelling wordt dan heel moeilijk. en er komt geen uitbreiding van het natuurgebied. 

Opgewekte energie
Het zonneveld staat gepland langs de snelweg A15. Naast zonnepanelen op een gebied van zeven hectare komt er ook ruimte voor natuur en ecologie. Verder is er ruimte voor een zorgboerderij, en voedselbos. Verder een leerroute (educatie) en ruimte voor de elektrische deelauto. Het zonneveld moet 14.400.000 kWh-stroom per jaar opwekken: 69% van het elektraverbruik van huishoudens in de gemeente en 34% van het elektraverbruik van bedrijven en instellingen. 

Vragen raad
Raadslid Coen Schouten (SGP) wilde weten wat de rol van de gemeenteraad is. “Kunnen we straks nog schuiven in contouren”, wilde Schouten weten. Wethouder Jan Nederveen (ChristenUnie) vertelde dat er nog wel wat te schuiven is en uiteindelijk komt het terug als omgevingsplan naar de raad. Het boezemkanaal kan niet gebruikt worden om stroom op te wekken, omdat het overwegend stilstaand water is. Ook daar kwam een vraag over vanuit de T@B. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld