Gemeenteraad stemt unaniem in met nieuwe Nota Grondbeleid

door Peter Donk
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad stemde donderdagavond 30 maart 2023 in met de nieuwe Nota Grondbeleid. Na vijf jaar ligt er weer één op tafel. Door deze nota geeft de gemeente duidelijkheid over de gemeentelijke strategie op de grondmarkt. De nota van 2014-2018 is al enige tijd aan herziening toe. “Het gaat vooral over de vraag hoe de gemeente allerlei projecten oppakt. De nuance die we nu maken is de rol die de gemeente kan spelen”, sprak wethouder Trudy Baggerman.

Verantwoordelijk wethouder Trudy Baggerman (T@B) leidde het voorstel in donderdagavond en ze distantieerde zich wat later tijdens de behandeling van persoonlijke toespelingen, die ook uit de raad kwamen. (Foto Peter Donk / HG24)

Echter door de komst van de Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom werd herziening steeds uitgesteld. Hoewel er nog geen zekerheid is over de invoeringsdatum van de Omgevingswet, zijn de wetteksten wel bekend. Daarom is gekozen om vooruitlopend op de Omgevingswet het grondbeleid aan te passen. “De SGP is blij. Dit creëert duidelijkheid. Er is behoefte aan betaalbare woningen en er zijn in onze gemeente flinke bouwactiviteiten. Het maatschappelijk belang betreft ook de sociale woningbouw”, aldus raadslid Cees Lock (SGP).  “Grond is belangrijk en schaars. Goed grondbeleid helpt ons dan om maatschappelijke doelen waar te maken”, vulde raadslid Erik van Dijk (ChristenUnie) aan.

Rol gemeente
De gemeente krijgt meer sturingsmogelijkheden op maatschappelijke projecten. Het grondbeleid is een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Om dit extra kracht bij te zetten is gekozen voor situationeel grondbeleid. Daarbij wordt uitgegaan van de markt en pakt de gemeente een faciliterende en zeker ook stimulerende rol. Op het moment dat het maatschappelijk belang groot is, kan de gemeente kiezen voor actief grondbeleid om haar doel te bereiken. “Het addertje onder het gras zit in het woordje ‘kan’. Het is een voorstel voor de bühne. De PvdA is voor een actief grondbeleid denkend aan de sociale huurwoningen”, sprak het raadslid Gert Maas (PvdA), die het wel als een stap vooruit zag. Fractievoorzitter Dick Fijnekam (T@B): “Iedereen heeft behoefte aan een woning. De gemeente heeft nu meer sturing.”

Kostenverhaal
De Kadernota strategisch grondbeleid geeft de juridische en financiële kaders van het grondbeleid weer. Het is volgens de gemeente slechts een herziening van het oude grondbeleid, waarin wel iets meer sturingsmogelijkheden worden gecreëerd. De Omgevingswet en de Kadernota strategisch grondbeleid kunnen een opstapje zijn voor bovenwijks kostenverhaal. In de Kadernota strategisch grondbeleid worden de mogelijkheden aangestipt, maar nog niet vormgegeven. De wens om bovenwijks kostenverhaal toe te passen wordt na vaststelling van de kadernota strategisch grondbeleid verder onderzocht. Burgerraadslid Timon van Zessen (CDA): “De Omgevingswet komt eraan. Het is fijn als de raad tijdig informatie ontvangt als het gaat om het kostenverhaal. CDA kan instemmen met dit grondbeleid.”

Snippergroenbeleid
Voor snippergroen en reststroken is in het verleden apart beleid opgesteld. Doordat de grondprijzen in 2017 geüniformeerd zijn in de grondprijzenbrief, werd het snippergroenbeleid van minder belang. Met de herziening van de Nota Grondbeleid is besloten om de kaders van het snippergroenbeleid op te nemen in de Kadernota strategisch grondbeleid. Hierdoor worden alle beleidsregels die betrekking hebben op grondzaken samengevoegd in 1 overzichtelijk document. De oude beleidsnota Snippergroen en reststroken moet daarom ingetrokken worden. “Samenkomen in de kadernota is logisch”, vond Fijnekam. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld